FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS

 

Consell TerritorialÉs l’òrgan permanent de col·laboració, coordinació i consulta entre la FEMP i les diferents Federacions Territorials d’Entitats Locals vinculades a aquesta.

Li correspon articular les relacions de la FEMP amb les Federacions Territorials i d’aquestes entre si, coordinant les iniciatives que siguin d’interès comú per a les Entitats Locals, elaborar propostes d’actuacions concretes que cal emprendre conjuntament entre la FEMP i les diferents Federacions Territorials, impulsar, a iniciativa de les Federacions Territorials, la defensa i promoció dels interessos específics dels ens locals dels territoris respectius, formular propostes de línies generals d’actuació coordinades entre la FEMP i les Federacions Territorials, en el marc de les resolucions aprovades per l’Assemblea General de la FEMP, elevant-les al Consell Federal i a la Comissió Executiva per a l’adopció dels acords corresponents, així com qualsevol altra funció que pogués ser-li atribuïda expressament pels òrgans rectors de la Federació.

Està constituït pel President i Vice-presidents de la FEMP i pels Presidents de les Federacions Territorials vinculades a la Federació, encara que també podran participar en qualitat de convidats, amb veu i sense vot, les associacions de municipis no vinculades. 
El Consell Territorial, disposa d’un Secretariat com a òrgan de suport, constituït pels Secretaris Generals de les Federacions Territorials i pel Secretari General de la FEMP, essent aquest últim qui ha de presidir i coordinar les reunions i treballs que faci l’esmentat Secretariat.
Es reuneix en règim de sessió ordinària, almenys, una vegada cada tres mesos. La seva organització i funcionament es regula pel seu propi reglament aprovat, a proposta d’aquest, per la Comissió Executiva i el Consell Federal de la FEMP que, en tot cas, ha de respectar les garanties mínimes establertes a l’article 51 dels estatuts vigents de la Federació.