FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS

 

Qui som?La Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) és l’Associació d’Entitats Locals d’àmbit Estatal amb implantació més gran, que aplega Ajuntaments, Diputacions, Consells i Cabildos Insulars, en total 7.287, que representen més del 89% dels Governs Locals Espanyols.

Constituïda a l’empara d’allò disposat a la Disposició Addicional Cinquena de la Llei  7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, fou declarada com a Associació d’Utilitat Pública mitjançant Acord de Consell de Ministres de 26 de juny de 1985.

La FEMP és la Secció Espanyola del Consell de Municipis i Regions d’Europa (CMRE) i seu oficial de l’Organització Iberoamericana de Cooperació Intermunicipal (OICI).

Les finalitats fundacionals i estatutàries de la FEMP són: El foment i la defensa de l’autonòmica de les Entitats Locals; La representació i defensa dels interessos generals de les Entitats Locals davant altres Administracions Públiques; El desenvolupament i la consolidació de l’esperit europeu en l’àmbit local, basat en l’autonomia i la solidaritat entre els Ens Locals; La promoció i l’afavoriment de les relacions d’amistat i cooperació amb les Entitats Locals i les seves organitzacions, especialment en l’àmbit europeu, l’iberoamericà i l’àrab; La prestació, directament o a través de societats o entitats, de tota classe de serveis a les Corporacions Locals o als ens dependents d’aquestes i qualsevol altre fi que afecti de forma directa o indirecta als associats de la Federació. 

La Federació es regeix per dues normes internes fonamentals: els Estatuts, aprovats a la 9ª Assemblea General i el Reglament de Règim Interior.

La seva seu oficial es troba a la Villa de Madrid, calle del Nuncio, núm. 8.

SEU FEMP
29/09/2009

>Anar a la fototeca