FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS

Sección de Entidades Locales de España con Estación Náutica

Secció d’Entitats Locals d’Espanya amb Estació NàuticaLa Secció d’Entitats Locals d’Espanya amb Estació Nàutica de la FEMP sorgeix per l’interès d’unir esforços entre les Entitats Locals que tenen Estació Nàutica, per afrontar reptes de futur que permetin l’excel•lència turística i que les posicions com a destinacions turístiques de qualitat, la qual cosa permeti avançar en les polítiques de desestacionalització de la demanda.

Des de la seva constitució el maig de 2008, aquesta Secció està formada per aquelles Entitats Locals (Ajuntaments, Diputacions, Cabildos, Consells Insulars i altres formes d’intermunicipalitat) que tinguin Estació Nàutica. Centrant la seva activitat en:

• Adoptar polítiques de senyalització comunes amb l’objectiu de diferenciar aquest tipus de destinacions turístiques i destacar la informació que interessa al tipus d’usuari d’una Estació Nàutica.
• Adopció d’elements de comunicació comú en el material promocional propi de cada destinació.
• Atorgar el suport necessari a cadascuna de les Estacions Nàutiques Locals per garantir la seva continuïtat com a destinació turística diferenciada.
• Constituir-se en interlocutors públics davant les Administracions públiques autonòmica i estatal respecte de les polítiques de promoció turística.
• Col•laborar en el finançament de les diferents accions acordades a la Secció amb altres Administracions públiques o entitats privades.
• Col•laborar amb l’Associació Espanyola d’Estacions Nàutiques en el desenvolupament del turisme nàutic i les activitats de promoció d’aquest.
• Promoure la inversió en infrastructures que promoguin el turisme i de manera prioritària les que incideixin en la qualitat del turisme nàutic.
• Fomentar la investigació a fi de potenciar la seguretat, qualitat i altres aspectes associats al turisme nàutic.

En aquest moment estan associades 26 Entitats Locals, que representen 1.517.454 habitants.