FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS

Comisión Executiva

COMISIÓN EXECUTIVA

COMISIÓN EXECUTIVA

21/09/2019

> Ir a la fototeca

Xunta de GobernoA Xunta de Goberno é o órgano encargado de levar á práctica os acordos do Pleno e do Consello Territorial. Está composta polo Presidente, dous Vicepresidentes, vinte e dous Vocais e o Presidente e o Vicepresidente da Comisión de Facendas Locais da FEMP, estes dous últimos con voz pero sen voto. A Secretaría da Xunta de Goberno será exercida polo titular da Secretaria Xeral da FEMP
 
O seu mandato abarca desde a súa elección ate a celebración do seguinte Pleno ordinario salvo que, no Pleno extraordinario, decídase á súa renovación anticipada; nese caso, o mandato da nova Xunta de Goberno concluirá tamén coa celebración do seguinte Pleno ordinario.
 
Reunirase en sesión ordinaria coa periodicidade que ela mesma preestableza e en sesión extraordinaria cando sexa convocada, con tal carácter, polo Presidente ou o solicite un número de membros non inferior ás súas dúas quintas partes ou un número de socios que represente, polo menos á metade dos votos do Pleno.
 
Corresponde á Xunta de Goberno cumprir os acordos do Consello Territorial e do Pleno da FEMP, designar representantes das Corporacións Locais naqueles organismos onde exista representación local, administrar o patrimonio da Federación, admitir novos socios, acordar a interposición de cantas accións legais fosen necesarias na defensa dos intereses locais ou nomear e cesar, a proposta do Presidente, á persoa que exerza as funcións de Secretaría Xeral.