FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS

Comisión Executiva

COMISSIÓ EXECUTIVA. DESEMBRE DE 2008

COMISSIÓ EXECUTIVA. DESEMBRE DE 2008

21/09/2019

>Anar a la fototeca

Junta de GovernLa Junta de Govern és l’òrgan encarregat de portar a la pràctica els acords del Ple i del Consell Territorial. Està composada pel President, dos Vicepresidents, vint-i-dos Vocals i el President i el Vicepresident de la Comissió d’Hisendes Locals de la FEMP, aquests dos últims amb veu però sense vot. La Secretaria de la Junta de Govern serà exercida pel titular de la Secretaria General de la FEMP.
 
El seu mandat va des de la seva elecció fins el següent ple ordinari llevat que, en el ple extraordinari, es decideixi la seva renovació anticipada; en aquest cas, el mandat de la nova Junta de Govern conclourà també amb la celebració del següent ple ordinari.
 
Es reunirà en sessió ordinària amb la periodicitat que ella mateixa pre-estableixi i en sessió extraordinària quan sigui convocada, amb aquest caràcter, pel President o ho sol·liciti un nombre de membres no inferior a les seves dues cinquenes parts o un nombre de socis que representi, com a mínim, la meitat dels vots del Ple.
 
Correspon a la Junta de Govern complir els acords del Consell Territorial i del ple de la FEMP, designar representants de les Corporacions Locals en aquells organismes on hi hagi representació local, administrar el patrimoni de la Federació, admetre nous socis, acordar la interposició de totes les accions legals que siguin necessàries en la defensa dels interessos locals o nomenar i cessar, seguit la proposta del President, la persona que exerceixi les funcions de Secretaria General.