FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS

Entra en vigor el Reglament de Valoracions de la Llei del Sòl


Avui dijous, 10 de novembre, ha entrat en vigor el Reglament de Valoracions de la Llei del Sòl. Un text que desenvolupa aquesta norma i que té com a objectiu millorar el funcionament del mercat del sòl, fer-lo més transparent i eficient, combatent possibles pràctiques especulatives en la utilització d'aquest. El Reglament ha estat publicat al BOE amb data 9 de novembre de 2011.L'àmbit d'aplicació del Reglament abasta els supòsits de reparcel · lacions, expropiacions, vendes i substitucions forçoses, així com en els casos de responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques.
 
El text incorpora metodologies concretes aplicables a cada situació i les fórmules matemàtiques específiques, amb el propòsit de superar la complexitat tècnica que acompanya la valoració immobiliària, i es proposa introduir el major rigor en les valoracions.
 
Per primera vegada en la història de l'urbanisme espanyol se li dota d'un desenvolupament reglamentari dels criteris de valoració d'immobles amb l'objectiu d'obtenir el valor més just en cada supòsit d'aplicació i incorporar més transparència en el coneixement de les tècniques valoratives i major seguretat jurídica, derivada d'aquesta transparència.
 
Entre els aspectes més destacats del text cal assenyalar el desenvolupament dels mètodes de valoració, d'acord amb el criteri d'estimar quantitativament el valor de substitució dels immobles per altres similars en la mateixa situació, sense consideració, per tant, de les possibles expectatives urbanístiques.

Documents relacionats

Documents relacionats

Nota

(0.0Kb)