FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS

Entra en vigor o Regulamento de Valoracións da Lei do Chan


Hoxe xoves, 10 de novembro, entrou en vigor o Regulamento de Valoracións da Lei do Chan. Un texto que desenvolve esta norma e que ten como obxectivo mellorar o funcionamento do mercado do chan, facelo máis transparente e eficiente, combatendo posibles prácticas especulativas na utilización deste. O Regulamento foi publicado no BOE con data 9 de novembro de 2011.O ámbito de aplicación do Regulamento abrangue os supostos de reparcelacións, expropiacións, vendas e substitucións forzosas, así como nos casos de responsabilidade patrimonial das Administracións Públicas.

O texto incorpora metodoloxías concretas aplicables a cada situación e as fórmulas matemáticas específicas, co propósito de superar a complexidade técnica que acompaña á valoración inmobiliaria, e proponse introducir o maior rigor nas valoracións.

Por primeira vez na historia do urbanismo español dótaselle dun desenvolvemento regulamentario dos criterios de valoración de inmobles co obxectivo de obter o valor máis xusto en cada suposto de aplicación e incorporar maior transparencia no coñecemento das técnicas valorativas e maior seguridade xurídica, derivada desa transparencia.

Entre os aspectos máis destacados do texto cabe sinalar o desenvolvemento dos métodos de valoración, de acordo co criterio de estimar cuantitativamente o valor de substitución dos inmobles por outros similares na mesma situación, sen consideración, polo tanto, das posibles expectativas urbanísticas.

Documentos relacionados_gl

Documentos relacionados_gl

Nota

(0.0Kb)