FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS

Àrea Temàtica: Urbanisme i habitatge

L’objecte principal de l’Àrea d’Urbanisme i habitatge és el foment entre els seus associats del desenvolupament urbà integrat, cohesionat i sostenible, que alhora prevegi polítiques actives d’habitatge.

Per això, s’impulsarà la col•laboració institucional per a la posada en marxa d’iniciatives que desenvolupin polítiques urbanes i d’ordenació del territori coincidents amb l’Estratègia de Desenvolupament Sostenible de la UE, parant especial atenció a les polítiques de rehabilitació d’àrees consolidades, fomentant la millora de la qualitat dels habitatges existents i de nova construcció i afavorint especialment aquelles mesures que contribueixin a la millora de la seva eficiència energètica.