FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS

Àrea Temàtica: Diputacions

L’Àrea de Diputacions Provincials, Cabildos i Consells Insulars orienta la seva activitat cap al reforçament de la singularitat institucional propi dels Governs Locals intermedis, com a  responsables i garants de les competències municipals de cada província. Per això, els objectius principals sobre els quals s’orienta l’activitat de l’Àrea se centren en:

- L’impuls de les iniciatives necessàries per definir i reconèixer el marc competencial de les Diputacions Provincials, Cabildos i Consells Insulars.

- Promoure la coordinació amb les Federacions Territorials de municipis en aspectes considerats d’interès per garantir el principi de subsidiarietat.

- Potenciar l’important paper de les Diputacions quant a la prestació de serveis intermunicipals.