FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS

El Ple

23/09/2023

>Anar a la fototeca

El PleÉs l’òrgan sobirà de la FEMP. Està integrat pels representants de tots els socis titulars i pels socis d’honor. Es reuneix, amb caràcter ordinari, cada quatre anys en el termini de quatre mesos a partir de les Eleccions Locals.
 
Pot reunir-se amb caràcter extraordinari sempre que ho determini el Consell Territorial, per pròpia iniciativa o a petició d’un nombre de socis que representi, com a mínim, la meitat dels vots del Ple, i també quan sigui acordat per la Junta de Govern i ratificat pel Consell Territorial.
 
El Ple escull el President i la totalitat dels membres de la Junta de Govern i del Consell Territorial. També és l’àmbit en el qual es dissenya la línia política de la FEMP i s’aproven les resolucions que s’estimen precises per a un millor desenvolupament de l’activitat i les finalitats de la Federació.
 
El Ple substitueix la denominada fins l’any 2011 “Assemblea General”. La primera Assemblea General, l’Assemblea Constituent, es va celebrar a Torremolinos, el junt de 1981. Després van venir: Barcelona l’any 1983, Madrid l’any 1985, València l’any 1987, Saragossa l’any 1991 i Madrid a les convocatòries de 1995, 1999, 2003, 2007, 2011 i 2015. Aquestes han sigut les ciutats que han acollit la celebració de deu Assemblees Generals i un Ple Ordinari de la Federació.
 

 

Al llarg de la seva història, la FEMP només ha celebrat una Assemblea General Extraordinària; va ser a la Corunya, l’any 1993 i va tenir com a objectiu la reivindicació d’un pacte competencial i financer per a les Entitats Locals.