FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS

 

Termes i condicions d´ús1. Condicions d’ús del lloc WEB

1.1 General

L’Usuari s’obliga a fer un ús correcte del Lloc Web de conformitat amb la Llei i el present Avís Legal. L’Usuari respondrà davant de la FEMP o davant de tercers, de qualsevol dany i perjudici que pogués causar-se com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

Queda expressament prohibit l’ús del Lloc Web amb finalitats lesives de béns o interessos de la FEMP o de tercers o que de qualsevol altra forma sobrecarreguin, danyin o inutilitzin les xarxes, servidors i altres equips informàtics (maquinari) o productes i aplicacions informàtiques (programari) de la FEMP o de tercers.

1.2 Continguts

L’Usuari es compromet a utilitzar els Continguts de conformitat amb la Llei i el present Avís Legal, com ara també amb les altres condicions, reglaments i instruccions que si escau poguessin ser d’aplicació de conformitat amb allò disposat a la clàusula 1 d’aquest Avís Legal.

Amb caràcter merament enunciatiu, l’Usuari d’acord amb la legislació vigent haurà d’abstenir-se de:

a) Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició, comunicar públicament, transformar o modificar els Continguts llevat d’en casos autoritzats a la llei o expressament consentits per la FEMP o per qui tingui la titularitat dels drets d’explotació si escau.

b) Reproduir o copiar per a ús privat els Continguts que puguin ser considerats com a Programari o Base de Dades de conformitat amb la legislació vigent en matèria de propietat intel•lectual, com ara també com a la seva comunicació pública o posada a disposició de tercers quan aquests actes impliquen necessàriament la reproducció per part de l’Usuari o d’un tercer.

c) Extreure i/o reutilitzar la totalitat o part substancial dels Continguts integrants del Lloc Web com ara també de les bases de dades que la FEMP posi a disposició dels Usuaris.

1.3 Formularis de recollida de dades

Sense perjudici d’allò disposat a la política de privacitat, la utilització de certs serveis o sol•licituds dirigides a la FEMP estan condicionades a l’emplenament previ del registre d’Usuari corresponent.

Tota la informació que faciliti l’Usuari a través dels formularis del Lloc Web als efectes anteriors o qualsevol altre haurà de ser veraç. A aquests efectes, l’Usuari garanteix l’autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui i mantindrà la informació facilitada a la FEMP perfectament actualitzada de forma que respongui, en tot moment, a la situació real de l’Usuari. En tot cas serà l’Usuari l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que faci i dels perjudicis que causi a la FEMP o a tercers per la informació que faciliti.

2. Exclusió de responsabilitat

2.1 De la Informació

La FEMP no es responsabilitza de les decisions preses a partir de la informació subministrada en el Lloc Web ni dels danys i perjudicis produïts en l’Usuari o tercers amb motiu d’actuacions que tinguin com a únic fonament la informació obtinguda en el Lloc Web.

2.2 De la qualitat del servei

L’accés al Lloc Web no implica l’obligació per part de la FEMP de controlar l’absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic nociu. Correspon a l’Usuari, en tot cas, la disponibilitat d’eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius.

La FEMP no es responsabilitza dels danys produïts en els equips informàtics dels Usuaris o de tercers durant la prestació del servei del Lloc Web.

2.3 De la disponibilitat del Servei

L’accés al Lloc Web requereix de serveis i subministraments de tercers, inclosos el transport a través de xarxes de telecomunicacions, la finalitat, qualitat, continuïtat i funcionament de les quals no correspon a la FEMP. Per tant, els serveis proveïts a través del Lloc Web poden ser suspesos, cancel•lats o resultar inaccessibles, amb caràcter previ o simultani a la prestació del servei del Lloc Web.

La FEMP no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en l’Usuari que portin causa de fallades o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel•lació o interrupció del Lloc Web durant la prestació d’aquest o amb caràcter previ.

2.4 Dels continguts i serveis enllaçats a través del Lloc Web

Els enllaços existents al Lloc Web poden dur-lo fora de la xarxa de la FEMP. La FEMP no coneix els continguts i serveis dels llocs enllaçats i per tant queden fora de la seva responsabilitat els danys produïts per la il•licitud, qualitat, desactualització, indisponibilitat, error i inutilitat dels continguts i/o serveis dels Llocs Enllaçats ni per qualsevol altre dany que no sigui directament imputable a la FEMP; els enllaços són subministrats per la FEMP de bona fe i per tant no es fa responsable dels eventuals canvis en els llocs enllaçats amb els que estableixen un enllaç.

En cap cas, l’existència de Llocs Enllaçats ha de pressuposar l’existència d’acords amb els responsables o titulars d’aquests, ni la recomanació, promoció o identificació de la FEMP amb les manifestacions, continguts o serveis proveïts.