FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS

Àrea Temàtica: Desenvolupament Rural i Pesca

L’Àrea de Desenvolupament Rural i Pesca té com a objectiu principal la defensa i promoció dels interessos dels municipis integrats en les zones rurals o els d’escassa població.

Per afavorir aquest objectiu, en el si de la comissió de Desenvolupament Rural i Pesca, es considera prioritari generar un debat permanent sobre els problemes del món rural, aportant propostes i iniciatives que contribueixin a donar resposta a les necessitats dels municipis rurals espanyols, constituint a més una via de participació i representació d’aquests a la FEMP, i als òrgans de l’Administració de l’Estat relacionats amb les polítiques de Desenvolupament Sostenible del Medi Rural.