FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS

Àrea Temàtica: Educació

Els objectius establerts per a l’Àrea d’Educació són els següents:

- Desenvolupar les Resolucions de la 9ª Assemblea General de la FEMP en matèria d’Educació, com també els acords del Consell Federal i de la Comissió Executiva

- Participar al fòrum permanent d’interlocució amb l’Administració de l’Estat, fonamentalment a través del Ministeri d’Educació, amb vistes a establir la coordinació administrativa necessària per a l’impuls i la racionalització de les diferents actuacions educatives.

- Col•laborar en totes aquelles actuacions educatives que incideixin en l’àmbit local des de les organitzacions privades de l’ensenyament i des d’altres institucions de caràcter educatiu, provant de compaginar els objectius i les finalitats, dins del respecte a l’autonomia local.

- Impulsar la dinamització de la lectura als municipis, com també la modernització i rellevància socioeducativa de les biblioteques municipals i escolars.

- Coordinació del Grup de Treball Tècnic en matèria d’Educació per a l’elaboració de documents i propostes que articulin les Resolucions i aquelles altres iniciatives que adopti la Comissió